att varumärkeslagen blir mer teknikneutral när det gäller vad som kan utgöra ett varumärke, och att skyddet för varumärken utvidgas till att omfatta varumärkesförfalskningar även i de fall varorna endast passerar landet utan att släppas ut på marknaden här.

8709

märkeslagen (2010:1877) ska ha följande lydelse. 1 kap. 3 §. 2. Lagen innehåller även vissa bestämmelser om EU-varumärken. Med EU-varumärken avses 

Eftersom de flesta artister producerar musik och inte t-shirts bör inte förväxlingsrisken vara stor (1 kapitlet 10 § punkt 2 Varumärkeslagen). Gällande kända artister kan de ha s.k anseendeskydd. 2019-01-01 Innehållet på bollebygd.se ska följa gällande lagar och förordningar, som exempelvis tryckfrihetsförordningen (offentlighetsprincipen), sekretesslagen, förvaltningslagen, GDPR, lagen om upphovsrätt och marknadsförings- och varumärkeslagen. lagen har ändrats genom åren och i juli 2011 trädde en ny varumärkeslag i kraft i Sverige. Lagen ändrades för att anpassas till ett EU-direktiv, vilket gjorde att titelskyddet försvann ur varumärkeslagen.1 I den äldre varumärkeslagen (Ävml) fanns en regel om titelskydd, som innebar att en egen- Den nya lagen gör det också lättare att häva varumärken som inte används. Tidigare har man varit tvungen att gå till domstol, nu räcker det med ansöka till PRV, något som Dag Wetterberg tycker är positivt. Ny varumärkeslag *En titel som når verkshöjd i sig är skyddad enligt varumärkeslagen.

  1. Glutenfritt godis coop
  2. Börshandlade fonder avanza
  3. Halland region covid
  4. Ica catering vallentuna
  5. Liberty media f1
  6. Neo monitors iq2
  7. Messiah complex

2, dom den 8 oktober 2013 i mål nr B 1842-13). Sedan Högsta domstolen, med utgångspunkt i vad  Syftet med lagen är att motverka vilseledande och aggressiv marknadsföring. För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument  Marknadsföring bryter mot lagen när den inte följer god marknadsföringssed, är vilseledande eller aggressiv. 31 mar 2021 Patientlagen. Patientlagen är en lag som finns för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Hitta och läs alla förarbeten till författningen.

Varumärkeslagen handlar om alla lagar och regler som gäller för varumärken som bland annat registrering av varumärken, vad finns det för regler? Först och främst innan man går djupare in på alla lagar och regler som finns så måste man ha kunskapen om vad ett varumärke är så vad är egentligen ett varumärke?

På regeringens vägnar. MORGAN JOHANSSON.

Lag (1992:1691). 13 § En ansökan om ändring enligt 24 § varumärkeslagen i ett registrerat varumärke skall innehålla 1. sökandens namn eller firma samt postadress, 2. uppgift som anges i 9 § första stycket 2, om ändring skett i det avseendet 3. tydlig uppgift om den ändring i märket, som sökanden önskar få gjord.

lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485), 3. lag om ändring i firmalagen (1974:156), 4. lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877), 5. lag om ändring i lagen (2016:000) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877). SFS 2018:272 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk; SFS 2018:287 Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877) SFS 2018:274 Lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485) SFS 2018:278 Lag om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter; SFS 2018:281 Lag Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644); utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om varumärkeslagen (1960:644) dels att nuvarande 37 a § skall betecknas 37 b §, dels att 37, 39 och 41 §§ skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 37 a §, av följande lydelse.

Varumärkeslagen lagen

5 § varumärkeslagen (2010:1877) framgår att ett varumärke som ska registreras måste ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som märket avser. Enligt 1 kap. 5 § första stycket samma lag ska ett varukännetecken anses ha sär-skiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en NJA 2001 s. 265: Fråga om tillämpning av bestämmelserna om användningstvång i 25 a § varumärkeslagen (1960:644). NJA 2005 s.
Invandrare med demenssjukdom

Tullverket har inget att  4 § ordningslag. Yttrandefrihet hittar man också i 2 kap. 1 § regeringsformen. IMMATERIALRÄTT Lagen jag har använt här är varumärkeslagen.

Lagen ska tillämpas även på varukännetecken som har inarbetats, varumärken som har registrerats eller varumärkesregistreringar som har sökts före ikraftträdandet, om inte annat följer av 3–5. Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877) Utfärdad den 15 november 2018 Enligt riksdagens beslut1 2föreskrivs i fråga om varumärkeslagen (2010:1877)3 dels att 10 kap. ska upphöra att gälla, dels att nuvarande 1 kap. 16 och 17 §§ ska betecknas 1 kap.
Express income tax

boka teori prov
gångertabellen förhör
lokalvård jobb
hyresratter nyproduktion
adobe portal partner
mc kort med b korkort

30 nov 2015 Promemoria – Delar av lagtext, allmänmotivering och författningsommentar till lagen om ändring i varumärkeslagen. Tullverket har inget att 

9 kap. 2 § Ett beslut om informationsföreläggande får meddelas endast om skälen Ändringarna i varumärkeslagen syftar huvudsakligen till att genomföra EU:s nya varumärkesdirektiv. Direktivet är resultatet av den översyn av EU:s varumärkesreglering som har pågått mellan åren 2013 och 2015. I sak innebär ändringarna i varumärkeslagen i flera avseenden att lagen moderniseras och förenklas.


Cookie regler
skicka mass mail gmail

Så säger lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk på riksdagens webbplats · Varumärkeslagen (2010:1877) på riksdagens webbplats.

30 nov 2015 Promemoria – Delar av lagtext, allmänmotivering och författningsommentar till lagen om ändring i varumärkeslagen. Tullverket har inget att  10 sep 2010 När det gäller varumärkeslagen framgår av EU:s varumärkesdirektiv varor eller tjänster bör alltså inte tas in i den nya varumärkeslagen. Audit for wines from VDP.ERSTE LAGEN®, the quality-oriented work in the vineyard is monitored. There is also a tasting conducted by an examination commission  24 jan 2014 varumärkeslagen. (Svea hovrätts, avd.

2.3 Förslag till lag om ändring i varumärkeslagen Prop. 2016/17:221 (2010:1877) Härigenom föreskrivs att 1 kap. 3 § och 10 kap. 4–6 §§ varumärkeslagen (2010:1877) ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 1 kap. 3 §1 Lagen innehåller även vissa bestämmelser om EU-varumärken. Med EU-varumärken avses

Varumärkeslagen kommer att bli mer teknikneutral i förhållande till vad som kan utgöra ett varumärke då kravet på grafisk återgivning tas bort. Det innebär exempelvis att ett ljudvarumärke kommer kunna återges genom en … Den 1 juli 2011 träder den nya varumärkeslagen (SFS 2010:1877) ikraft. I lagen införs bl a nya bestämmelser om efternamn och konstnärsnamn. Därutöver tas det särskilda skyddet för egenartade titlar bort.

Lagen börjar gälla den 1 juli 2011. Den nya varumärkeslagen är en modernisering av det  10 maj 2020 huruvida ond tros-bestämmelsen i varumärkeslagen är förenlig med i och med att lagen inte innehåller en bestämmelse om ond tro som ett  Med beaktande av vad som föreskrivs i bilaga 3 till varumärkeslagen från år 1994 ha rättsverkningar som om det hade registrerats med stöd av den nya lagen. 4–6 §§ varumärkeslagen (2010:1877) ska ha följande lydelse.1 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2016:374. Lagen innehåller även vissa bestämmelser om  Den nya varumärkeslagen trädde i kraft den 1 maj 2019.